Produkter

 
 

Aktuellt

Come and visit us at Elfack which takes place at The Swedish Exhibition & C...
Show news
Many new Rigol instruments are introduced in June! You can find all informa...
Show news
All Rigol 1000Z Series Oscilloscopes now come with a free bundle of options...
Show news
Se fler nyheter

 

 

Follow us

at LinkedIn
 
 
HjemHandelsbetingelser
>
 

Nedenstående salgs- & leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

 

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for Instrumentcenter, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud er fritblivende, medmindre andet er angivet. Tilbud fra Instrumentcenter, der udtrykkeligt er bindende for Instrumentcenter, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Instrumentcenter i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato. Oplysninger i produktinformation og prislister - skriftligt eller elektronisk - er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem. Ved ordreproducerede varer forbeholder vi os ret til at levere + - 10 % af den i ordren opgivne mængde. På ordrer under kr. 500 er Instrumentcenter berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr på kr. 50.

2. Pris og leveringsbetingelser

Prisen gælder ufranko (ab lager) og er ekskl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet.
Ændres leverancens art eller forøges Instrumentcenters omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, som ikke er omfattet af afgivne bindende tilbud, sker til prisen på leveringsdagen.

3. Betalingsbetingelser
Såfremt intet andet er aftalt, skal betaling ske 30 dage netto fra fakturadato. Er der indgået anden aftale om betaling, og sker betaling ikke til forfaldstid, har Instrumentcenter krav på morarenter på 2 % pr. måned af det skyldige beløb fra forfaldsdagen samt krav på betaling af rykkergebyrer.Instrumentcenter forbeholder sig ejendomsretten af varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

4. Leveringstid
Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på den sidste dag i den stipulerede leveringsuge i enhver henseende at anse for rettidig levering. Instrumentcenter kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:a. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber.b. Ved forsinkelse af leveranser eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre.c. I tilfælde af force majeure eller af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg.d. Ved forsinkelse i fbm. maskinleverancer, hvor forsinkelsen skyldes maskinproducentens forhold.
I de ovennævnte punkter forbeholder Instrumentcenter sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos Instrumentcenter i denne anledning opståede omkostninger. Instrumentcenter er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af manglende levering eller evt. overskridelse af leveringstiden.

5. Fordringshavermora
Undlader køber efter leveringstidspunktet er indtruffet at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er Instrumentcenter berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er Instrumentcenter - også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation - berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning.

 

6. Mangler
Instrumentcenters ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden for 1 år fra den dag, materialet blev leveret. Instrumentcenters ovenfor anførte afhjælpnings- eller omleveringsforpligtelse omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med Instrumentss forpligtelse. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er således Instrumentcenters uvedkommende. Instrumentcenters forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af Instruments leverede forskrifter. Herudover påtager Instruments sig ikke yderligere ansvar for det leverede materiel, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.Instrumentcenter er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er Instrumentcenter, der har foretaget dimensioneringer m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende. Instrumentcenter påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand.

 

7. Produktansvar
Køber skal holde Instrumentcenter skadesløs i den udstrækning, Instrumentcenter pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Instrumentcenter efter ovennævnte punkter ikke er ansvarlig for overfor køberen. Instrumentcenter er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. I intet tilfælde er Instrumentcenter ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

8. Ansvarsbegrænsning
I intet tilfælde er Instrumentcenter ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

9. Reklamations- og undersøgelsespligt
Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber
undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som køber ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Køber er forpligtet til at dække Instrumentcenters omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler som Instrumentcenter ikke hæfter for.

 

10. Returnering
Returnering af varer kan foretages ved anvendelse af egen returseddel.

Returnering af lagerførte varer kan kun finde sted, når disse er indkøbt hos Instrumentcenter, er i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Alle fragtudgifter i forbindelse med returnering af varer påhviler kunden. Returordrer til en værdi af under kr. 500,- krediteres ikke. Varer returneret mere end 30 dage fra leveringsdatoen tages ikke retur. Ikke lagerførte special- og skaffevarer kan ikke returneres. Instrumentcenter er berettiget til at pålægge et krediteringsgebyr på 15 % af varens værdi, dog min. 75 kr.

I övrigt så hänvisar vi till SEAL2012
 
 
Instrumentcenter Sweden AB, Box 233, 611 25 Nyköping - Sweden. | Tel: +46 155 26 70 30
Delivery address: Folkungavägen 4, 611 34 Nyköping, Sweden
E-post: info@instrumentcenter.se  International phone +46 155 26 70 30